Informacje

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Zachęcamy Rodziców wszyst­kich uczniów do za­po­zna­nia się z li­stem Dolnośląskiego Kuratora… więcej»

VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Po raz ko­lejny za­pra­szamy uczniów szkół pod­sta­wo­wych i po­nad­pod­sta­wo­wych do kon­kur­so­wych… więcej»

Matura 2019 w LO XIV

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­kami obo­wiąz­ko­wych i roz­sze­rzo­nych eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych,… więcej»

Fundacja przy Zespole Szkoł Nr 14

Celem Fundacji jest wspo­ma­ga­nie na­uki i dy­dak­tyki, wspie­ra­nie uzdol­nień uczniów i … więcej»

Wykazy podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Wykazy pod­ręcz­ni­ków w roku szkol­nym 2019/2020 Wykaz pod­ręcz­ni­ków 2019–2020 klasy pierw­sze… więcej»

Wrocławska Klasa ITN

Wrocławska Klasa ITN to pro­jekt edu­ka­cyjny i jed­no­cze­śnie wy­jąt­kowa po­zy­cja w … więcej»

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas dla przyszłych uczniów XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Od 2003 roku Fundacja re­ali­zuje pro­gram sty­pen­dialny „Klasa” skie­ro­wany do zdol­nych… więcej»

Ranking „Perspektyw” 2019

LO XIV na 6. miej­scu w Ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektyw”, a … więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii